Coronacrisis en de algemene vergadering van de VME

Update van 10 april 2020

News

Tijdens de periode van de verstrengde coronamaatregelen bestaat voor verenigingen van mede-eigenaars (verder VME) in principe de onmogelijkheid omwille van de veiligheidsvoorschriften om hun algemene vergadering te houden.

Intussen besliste de federale regering bij volmachtbesluit dat de algemene vergadering na afloop van de crisisperiode moet plaatsvinden binnen de vijf maanden.

1. Wat voorziet de wet voor de VME's?

De wet voorziet dat de syndicus van een VME de algemene vergadering van de mede-eigendom bijeen moet roepen tijdens de periode die vastgelegd is in het reglement van interne orde of telkens als er dringend een beslissing moet genomen worden in het belang van de mede-eigendom. 

Er is geen sanctie voorzien in geval de algemene vergadering niet tijdig wordt gehouden, rekening houdend met wat voorzien is in het reglement van interne orde 

Wel behoort het tot de wettelijke plichten van de syndicus om deze vergadering te organiseren. 

De mogelijkheid om een algemene vergadering "vanop afstand" te houdenbijvoorbeeld via skype of een ander digitaal kanaal, is (nog) niet door de wetgever voorzien.

Beslissingen van de algemene vergadering moeten immers verplicht genomen worden bij de vereiste meerderheden van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn. En op vandaag is er nog geen mogelijkheid om de effectieve aanwezigheid van mede-eigenaars op een correcte manier vanop afstand te controleren. 

Enkel en alleen mits eenparigheid van alle leden kan de VME schriftelijke beslissingen nemen.

2. Welke zijn de gevolgen van de coronamaatregelen?

Met de verstrengde coronamaatregelen is het voor de syndicus in principe onmogelijk om van een VME om de algemene vergadering van zijn mede-eigendom bijeen te roepen.

Gezien niet alle mede-eigenaars ook daadwerkelijk woonachtig zijn in het gebouw waarop de mede-eigendom betrekking heeft, zouden zij ten gevolge van de overheidsmaatregelen verhinderd worden om hun stemrecht op de algemene vergadering te laten gelden. 

Tot nu toe kon hij zich beroepen op huidige overmachtssituatie, opgelegd door de wetgever, om de bijeenroeping van de algemene vergadering (even) uit te stellen. Daarom hadden we de raad gegeven om, behoudens in dringende gevallen, de bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering uit te stellen.

In tussentijd heeft de federale regering bij volmachtbesluit beslist dat de algemene vergaderingen die omwille van de coronamaatregelen niet kunnen of konden plaatsvinden tussen 10 maart en 3 mei 2020 – termijn die nog kan worden verlengd - na afloop van de crisisperiode moeten plaatsvinden binnen de vijf maanden. Zo wordt er dus een bijkomende termijn toegekend om de algemene vergaderingen te laten plaatsvinden.

Binnen deze termijn moet mogelijk een tweede algemene vergadering gehouden worden ingeval het minimum aantal aanwezigen op de eerste vergadering niet kan worden gehaald. De syndicus wacht dan ook best niet te lang met de organisatie van de uitgestelde vergadering eens de coronacrisis voorbij is. 

Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd:  de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigendom worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering.

Bovendien moeten provisies blijven betaald worden door de mede-eigenaars.

Wij geven tot slot nog mee dat wanneer de algemene vergadering toch zou zijn doorgegaan – dit niettegenstaande de richtlijnen van de overheid – deze automatisch als onwettig wordt beschouwd.

Het spreekt voor zich dat wij u met raad en daad kunnen bijstaan. U kunt ons steeds bereiken via het nummer 02/747 40 07 of via CoronaTaskforce@seeds.law.

Aangepast op 10 april 2020.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Toon Delie

Toon Delie

Senior Associate
Tracy Enta

Tracy Enta

Associate