Coronablog

News

Deze coronablog wordt dagelijks en voor zover als nodig bijgewerkt.

23 oktober 2020 - Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 • Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
 • Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars.
 • Indoor culturele evenementen (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden. 
 • Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.
 • Pretparken worden tijdelijk gesloten
 • Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.
 • Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

16 oktober 2020 - COVID-19 alarmniveau 4 gaat in: strengere regels vanaf maandag 19 oktober

De druk op de ziekenhuizen en op de continuïteit van de niet-COVID-19 zorg neemt toe. Sommige ziekenhuizen kampen met personeelsuitval. Ook is er een verhoogde druk op de eerstelijnszorg, met name de huisartsengeneeskunde.

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ. 

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

6 oktober 2020 - Strengere Coronamaatregelen 

De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich vandaag gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

Verstrenging maatregelen

De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend; het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

28 september 2020 - Staatswaarborg voor bepaalde kredieten

De staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus wordt verlengd tot 31 december 2020.

27 juli 2020 - Aanvullende maatregelen tegen het Coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft, op basis van een nieuw rapport van Celeval, beslist om de tweeledige strategie – nationaal en lokaal – die vorige week werd ingevoerd om de heropleving van het virus aan te pakken, te versterken.

Nationale aanpak

Daartoe wordt beslist dat vanaf woensdag 29 juli en gedurende ten minste vier weken (tot eind augustus), de volgende maatregelen van kracht zijn:

 • Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop uw gezin met wie u dus nauwe contacten mag hebben, contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd moet worden gerespecteerd.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Voor evenementen die onder toezicht en volgens protocollen plaatsvinden, zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan, rekening houdend met de epidemiologische evolutie. In ieder geval zullen de evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt blijven tot een maximum van 100 personen binnen en 200 personen buiten, waarbij verplicht een mondmasker moet worden gedragen. Het kan ook alleen op voorwaarde dat de veiligheidsvoorschriften en -protocollen strikt worden nageleefd.
 • Telewerk wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contact tussen collega’s te vermijden.
 • De regels die eerder golden in winkels, nl. je boodschappen alléén doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.
 • Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt de maatregel om burgers gratis treintickets toe te kennen, uitgesteld tot september.
 • De contactopsporing zal worden versterkt in bepaalde specifieke situaties waarin het risico op een epidemie groter is omdat individuen “actief aanwezig” zijn, d.w.z. in beweging. Op deze plaatsen worden ook contactgegevens opgevraagd, zoals in wellnesscentra en bij sportlessen. Een volledige lijst van de betrokken plaatsen zal in het ministerieel besluit worden gepubliceerd. Zij zullen aan dezelfde verplichtingen worden onderworpen als de horecasector.

Lokale aanpak

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Zij zullen epidemiologische gegevens ontvangen van de regionale autoriteiten en zij hebben de ruimte om in te grijpen als de situatie dat vereist.

23 juli 2020 - Fase 5 van de afbouw uitgesteld

De Nationale Veiligheidsraad is samen gekomen op 23 juli, om een stand van zaken op te maken over de gezondheidssituatie in ons land en om de nodige maatregelen te nemen.

Met het oog op de epidemiologische indicatoren is besloten om fase 5 van het afbouwplan niet te activeren. Het maximale aantal personen voor recepties en evenementen met publiek blijft dus gelijk. Wat de beurzen betreft, daar is een hervatting van de activiteiten voorzien voor 1 september, onder strikte voorwaarden en afhankelijk van de evolutie van de epidemie.

De Nationale Veiligheidsraad heeft een reeks maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli in het hele land van toepassing zullen zijn.

 • Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:
  • Op markten, rommelmarkten en kermissen,
  • o   In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;
  • o   In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;
  • o   In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten ;
 • Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.
  • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22u.
  • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

In het algemeen is beslist dat de controles zullen worden versterkt.

Aangezien de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, hebben de lokale autoriteiten een prominente rol te spelen.

Zij treden op binnen het kader van het ministerieel besluit. Ze kunnen daarnaast aanvullende voorzorgsmaatregelen overwegen. Dat in overleg met de gewesten en de gouverneurs, om ervoor te zorgen dat de maatregelen coherent zijn in het hele land.

Anderzijds hebben de lokale autoriteiten alle ruimte om meteen in grijpen als er uitbraken zijn op hun grondgebied. De gewesten geven gezondheidsinformatie door en bezorgen de burgemeesters een stappenplan met graduele maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen worden genomen, gaande van de sluiting van één enkele zaak, tot de afkondiging van een lokale lockdown. Burgemeesters nemen uiteraard de verbale en visuele communicatie van de maatregelen die in hun gemeente worden genomen, op zich. Zij moeten worden gesteund in hun aanpak, in een geest van samenwerking met alle overheidsniveaus.

Tenslotte is het essentieel om te onthouden dat er zes gouden regels van kracht zijn, met name:

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

De bubbel van 15 moet absoluut worden nageleefd om te vermijden dat het virus zich snel kan verspreiden. Iedereen moet een lijst kunnen opmaken van alle mensen met wie hij of zij tijdens de voorbije week nauwe contacten heeft gehad.

24 juni 2020 - Fase 4 van afbouw vanaf 1 juli

De Nationale Veiligheidsraad bereikte een akkoord om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de afbouw.

De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:

 • de hygiënevoorschriften moeten gerespecteerd worden;
 • activiteiten worden liefst in de buitenlucht georganiseerd;
 • extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • de veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden;
 • de regel van de uitgebreide bubbel wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Mogen onder bepaalde voorwaarden openen:

 • zwembaden en wellnesscentra;
 • pretparken en binnenspeeltuinen;
 • theaters en bioscopen;
 • casino’s en speelzalen;
 • congreszalen;
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen.

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers, wat nog steeds sterk wordt aanbevolen.

Volgende activiteiten mogen in dit stadium nog niet hervatten:

 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs;
 • massa-evenementen.

Desalniettemin zal het mogelijk zijn om vanaf 1 juli activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen.

Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES.

Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 mensen binnen;
 • 400 mensen buiten.

Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering om deze limiet te overschrijden kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Het maximum aantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Tegelijkertijd zullen, naast de hervatting van deze activiteiten, bepaalde protocollen vanaf 1 juli worden versoepeld:

 • De mogelijkheid om naar de winkel te gaan met mensen uit de contactbubbel en zonder tijdslimiet. De veiligheidsafstand geldt altijd.
 • De opheffing van de beperking op het aantal marktkramen. De gezondheidsprotocollen en -voorschriften blijven van toepassing.

Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, wordt de start van het nieuwe schooljaar al volop voorbereid

18 juni 2020 - Aanplakking van vergunningsbeslissingen inzake stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse regering voorziet in een wijziging van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten. 
De voorziene maatregelen voor bekendmaking en terbeschikkingstelling van stedenbouwkundige beslissingen konden immers niet worden ingevoerd omdat ze onverenigbaar waren met de 'social-distancing'-regels die werden uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de coronacrisis. Bijgevolg werd de informatie aan het publiek sinds 16 maart 2020 sterk beperkt. Aangezien een terugkeer naar een "normale" situatie niet op korte termijn voorzien wordt, voorziet de Brusselse regering in: 
 • de afschaffing van de aanplakking op de gemeentelijke aankondigingsborden;
 • de afschaffing van de aanplakking op 100 m aan weerszijden van het goed;
 • het belasten van de aanvrager met de aanplakking op het goed van de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning alsook op de bestaande of toekomstige toegangen tot het betrokken goed. 
Deze modaliteiten zullen van toepassing zijn voor elke beslissing die aangeplakt moet worden tussen 16 juni en 31 december 2020. 

12 juni 2020 - Nieuwe maatregelen voor het 3de luik van het Federale plan voor sociale en economische bescherming 

De Kern uitgebreid met de partijen die de federale regering steunen, heeft vrijdag een akkoord bereikt over een reeks aanvullende steunmaatregelen die deel uitmaken van het 3de luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming.

Een eerste deel van de steunmaatregelen is bedoeld om investeringen aan te moedigen. Concreet gaat het over:

 • Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19, tijdelijk tot het einde van het jaar en dat openstaat voor alle KMO’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan.
 • De verhoging van 50 naar 100% van de aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31 december. Zo wordt voorkomen dat de evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen.
 • De opschorting van het btw-voorschot van december 2020. Ter herinnering: bedrijven moeten normaal gesproken vóór 20 december een voorschot betalen en dit zal met een maand worden uitgesteld. Het doel is opnieuw de liquiditeit van de bedrijven te verbeteren.
 • Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

Een tweede deel betreft de arbeidsorganisatie. Het gaat over:

 • De creatie van een Corona werkloosheid aangepast, die bestaat uit een overgang van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Deze ‘overgangs’ economische werkloosheid kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen.
 • De mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of die in moeilijkheden verkeren om de arbeidsduur te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.
 • Uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof. Het loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.
 • De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 EUR per maand, met het oog op een beter evenwicht in de toekomst tussen werk en privé.

6 juni 2020 - Akkoord Kern over steunmaatregelen

In een eerste pakket zitten maatregelen die de federale regering al genomen had, en die verlengd worden tot en met 31 augustus 2020. De belangrijkste maatregelen zijn :

 • de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht;
 • het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • en het corona-ouderschapsverlof.

Dat geldt ook voor andere maatregelen zoals het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, alle maatregelen voor kunstenaars, de subsidie van 3 miljoen euro aan de OCMW’s voor voedselhulp en de voordelen voor wie computerapparatuur schenkt aan scholen.

Er zijn vier specifieke steunmaatregelen genomen voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten. Het gaat om:

 • Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020;
 • Tegelijk een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020.
 • Om de financiële situatie van de horecazaken te verbeteren, wordt de btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020 verlaagd tot 6%;
 • In zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, werd een akkoord bereikt om de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen. Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

Wat de solvabiliteit van de ondernemingen betreft, daar zal de bankgarantie worden verlengd. De modaliteiten voor de uitbreiding ervan naar KMO’s, zullen snel in het Parlement worden besproken. Voorstellen om kunstenaars te ondersteunen worden daar volgende week ook besproken.

Er was ook aandacht voor de koopkracht van de Belgen. De federale regering en de tien partijen willen een positieve dynamiek creëren, allereerst en prioritair voor de mensen, maar ook voor de  economische activiteit van ons land. Bij de maatregelen zit onder meer:

 • Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100% aftrekbaar en belastingvrij.
 • Extra steun van 6 keer 50 euro per maand voor leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).
 • Elke inwoner van dit land zal kunnen genieten van een rail pass (NMBS) met 10 ritten die geldig is van 1 juli tot en met 31 december. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt.

Daarnaast komt er extra steun voor de OCMW’s door middel van een verdere tijdelijke verhoging  van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15 procent.

De tien partijen zijn akkoord gegaan om, na dit eerste pakket maatregelen, nog verder te onderhandelen over extra steunmaatregelen die dit eerste pakket kunnen aanvullen.

3 juni 2020 - Start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni 

Op 3 juni keurde de Nationale Veiligheidsraad de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni goed. 

Dit betekent een radicale verandering in de aanpak ten opzichte van de regels die tot nu van kracht waren. Van nu af aan is vrijheid immers de regel en wat niet meer de uitzondering.

Bepaalde activiteiten blijven verboden omdat ze ofwel een te nauw contact tussen mensen of massabijeenkomsten met zich meebrengen, ofwel omdat er nog geen protocollen - d.w.z. specifieke regels voor een sector – konden worden bepaald.

Voor deze nieuwe aanpak zijn de volgende regels van toepassing: 

Wat het individuele gedrag betreft, zijn er zes gouden regels:​

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel;
 • Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes voldoende worden verlucht;
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren. Er wordt een charter opgesteld voor ouderen die vrijwilligerswerk doen om hun wat meer duidelijkheid te geven over de activiteiten die ze veilig kunnen doen;
 • De veiligheidsafstand blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin, voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling en voor mensen met wie er nauwer contact is, d.w.z. de uitgebreide bubbel. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 • Het is mogelijk om wekelijks met 10 verschillende personen nauwer contact te hebben, bovenop de gezinsleden (=uitgebreide persoonlijke bubbel). Dit is een individueel recht. Deze 10 personen mogen elke week veranderen;
 • Georganiseerde sport- en nu ook culturele activiteiten onder begeleiding van een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en tot 50 personen in juli, op voorwaarde dat de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Groepsbijeenkomsten worden beperkt tot maximaal 10 personen, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in het park of op restaurant);

Over het reglementair kader:

 • Alle georganiseerde activiteiten worden hervat, tenzij de herstart in een andere fase wordt gepland, met protocollen die zowel de gebruikers als het personeel beschermen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, in overleg met de sector en, in het geval van noord-zuidaangelegenheden, met een interfederale aanpak;
 • De protocollen worden tegen 1 juli geëvalueerd. Als er voor een subsector geen protocol bestaat, wordt een document online geplaatst met de algemene regels die op zijn minst van toepassing zouden moeten zijn;
 • Het wordt aangeraden om te telewerken als dat mogelijk is.

Horeca, sport en cultuur zijn de hoofdsectoren waarvoor belangrijke beslissingen zijn genomen.

Horecasector

De sector mag gedeeltelijk heropenen. Speelhallen (bv. casino's), banket- en receptiezalen zullen echter pas op 1 juli opnieuw open mogen. Wat betreft de banket- en receptieruimtes zal dit mogelijk zijn met een maximum van 50 personen, onder dezelfde voorwaarden als de catering. Nachtclubs mogen nog niet opengaan voor eind augustus, omdat er geen veiligheidsafstand kan worden voorzien.
Naast deze uitzonderingen zullen alle andere horecagelegenheden zoals cafés, bars en restaurants opnieuw opengaan, volgens een zeer nauwkeurig protocol.
De hoofdlijnen van dit protocol zijn onder andere:

 • Een afstand van 1m50 tussen de tafels;
 • Maximaal 10 personen per tafel;
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • De obers moeten een masker dragen;
 • Alle horecagelegenheden mogen tot één uur 's morgens openblijven, net zoals de nachtwinkels.

Culturele sector

Vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat. Voorstellingen met publiek - inclusief bioscopen - kunnen vanaf 1 juli worden hervat, maar altijd volgens precieze regels met betrekking tot het beheer van het publiek, zoals het respecteren van de veiligheidsafstand in het publiek en maximaal 200 aanwezigen.
De organisatie van de activiteiten moet zodanig worden gepland dat te grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld buiten de zaal, worden vermeden.
Wanneer mensen deelnemen aan culturele - maar ook vrijetijdsactiviteiten - is het dragen van een masker te allen tijde aan te bevelen.
Sportieve en nu ook culturele activiteiten die worden georganiseerd en begeleid door een verantwoordelijke zijn beperkt tot 20 personen in juni en 50 personen in juli, met inachtneming van de veiligheidsafstanden.
In deze twee sectoren - maar niet alleen daar - zullen de zeer geleidelijke heropening en de daarmee samenhangende voorwaarden de rendabiliteit bemoeilijken. Op federaal en regionaal niveau wordt momenteel gewerkt, naast de uitbreiding of aanpassing van de generieke maatregelen ter ondersteuning van de economie, aan een reeks gerichte maatregelen om bepaalde sectoren te helpen.

Sportsector

Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training. Sportzalen en fitnessruimtes mogen ook heropenen, mits het protocol in acht wordt genomen.
Maar:

 • Contactsporten (bv. judo, boksen, voetbal enz.) moeten altijd beperkt blijven tot "contactloze" trainingen;
 • Wat de sportfaciliteiten betreft, zullen de protocollen ook moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douches zullen nog steeds niet toegankelijk zijn;
 • Zwembaden, sauna's en wellnesscentra moeten in dit stadium gesloten blijven.

Nog wat de sport betreft, is alles vanaf 1 juli weer toegestaan, op voorwaarde dat de protocollen worden nageleefd.
Zowel in de culturele sector als de sportsector zal vanaf 1 juli een zittend publiek van maximaal 200 personen - ongeacht de grootte van de zaal - zijn toegestaan, met inachtneming van de veiligheidsafstanden en altijd met strikte naleving van de protocollen.

Reizen

Vanaf 8 juni is het mogelijk om in België uitstappen van één of meerdere dagen te doen.
Vanaf 15 juni zal België zijn grenzen openen voor reizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen. De voorwaarden voor reizen buiten Europa moeten nog worden vastgesteld in het licht van de evolutie van de gesprekken op Europees niveau.

Bijeenkomsten

Culturele en vrijetijdsactiviteiten moeten zodanig worden georganiseerd dat bijeenkomsten worden vermeden. Het dragen van een masker is te allen tijde aan te bevelen.

Grote massa-evenementen zijn tot en met 31 augustus verboden.

Aan het begin van de zomer zal een online evaluatie-instrument beschikbaar worden gesteld voor organisatoren die willen weten of ze een evenement kunnen organiseren en onder welke voorwaarden.

Fases 4 en 5 van onze afbouwstrategie vinden plaats in juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.

26 mei 2020 - Credendo Bridge Guarantee goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de Credendo Bridge Guarantee goedgekeurd.  

Dit is een garantie, die door Credendo, die optreedt namens de Staat, werd gelanceerd voor leningen aan bedrijven met internationale activiteiten die door de coronavirusepidemie zijn getroffen.

Met deze garantie wil men bedrijven, en met name KMO's, de mogelijkheid bieden om bankleningen te verkrijgen die in deze moeilijke periode nodig zijn.

Credendo garandeert tot 80% van overbruggingskredieten met een maximale looptijd van één jaar en met een plafond van 10 miljoen euro per onderneming.

Dankzij deze garantie kunnen bedrijven die internationaal actief zijn gemakkelijker een krediet verkrijgen en kunnen de kredietbedragen hoger liggen, terwijl de bank die het krediet toekent een grotere capaciteit en meer comfort heeft.

Alle informatie, technische kenmerken, acceptatiecriteria en aanvraagformulieren voor deze garantie vindt u op de volgende website: https://www.credendo.com/nl/covid-19.

13 mei 2020 - Afbouw lockdown - opstart fase 2 vanaf 18 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft vandaag beslist om vanaf 18 mei fase 2 van het afbouwplan op te starten.

In deze fase gaat het vooral over de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden. 

Een tweede aspect in deze fase is cultuur. De NVR heeft beslist dat musea en culturele bezienswaardigheden – historische gebouwen en monumenten, kastelen, citadellen – vanaf 18 mei weer open kunnen, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketing systeem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.

Wat het economische leven betreft, is beslist dat de contactberoepen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.

Verder mogen er – met instemming van de lokale overheden –  opnieuw markten worden georganiseerd. Die markten mogen maximaal 50 kramen hebben, er moet een circulatieplan worden opgesteld en de veiligheidsafstand moet altijd gerespecteerd worden. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.

Tot slot zijn er nog een aantal andere beslissingen genomen met betrekking tot sport en vrije tijd. Trekpleisters in de natuur, zoals dierenparken, zullen ook weer open mogen gaan, op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem invoeren om de toegang voor het publiek te beperken, een circulatieplan opstellen en dat cafetaria’s en restaurants gesloten blijven, net als attracties en speeltuinen. Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.

Wat huwelijken en begrafenissen betreft, zal het mogelijk zijn om vanaf 18 mei een maximum van 30 personen te ontvangen op plechtigheden, onder bepaalde voorwaarden, waaronder het respecteren van de veiligheidsafstand. Het is echter niet toegestaan om na de plechtigheid een receptie te organiseren.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. 

Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. Hetzelfde geldt voor de geleidelijke hervatting van de toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés.

Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen zijn verboden tot en met 30 juni.

13 mei 2020 - Termijnen erf- en registratiebelastingen opnieuw verlengd in Vlaamse Gewest

De Vlaamse Belastingdienst verlengt de termijnen om te voldoen aan de verplichtingen voor erf- en registratiebelastingen met nog eens twee maanden tot en met 30 september 2020.

Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de coronaperiode én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de coronaperiode.

Voor de registratiebelasting gaat het om de termijn:

 • voor de registratie van een akte;
 • om te voldoen aan de voorwaarden om gunstregimes te behouden;
 • voor de teruggave bij wederverkoop binnen de twee jaar;
 • voor de meeneembaarheid door verrekening;
 • voor de domiciliëringsverplichting in de enige gezinswoning;
 • voor domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief voor bescheiden woning (“klein beschrijf");
 • voor de voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes.

Voor de erfbelasting gaat het om de termijn om een aangifte van nalatenschap in te dienen.

Het is niet nodig om hier zelf uitstel voor aan te vragen. 

12 mei 2020 - Tijdelijke opschorting voor getroffen ondernemingen verlengd tot 17 juni

Vandaag verscheen een persbericht van Minister Geens dat het KB nr 15 dat ondernemingen tijdelijk beschermt tegen bewarend en uitvoerend beslag en faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding) en de ontbinding van overeenkomsten wegens wanbetaling, verlengd wordt tot 17 juni 2020.

8 mei 2020 - Verlenging maatregelen Raad van State

Een recent verschenen KB verlengt de maatregelen ingevoerd door het KB nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken’ (zie Coronablog-bericht van 22 april 2020). Dit KB trad in werking op 4 mei 2020.
 
De behandeling door middel van een schriftelijke procedure of, uitzonderlijk, door middel van video/Skype-zittingen van vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid zal mogelijk zijn tot 17 juni 2020 (i.p.v. 2 juni 2020)
 
Alle andere vorderingen en beroepen (andere dan uiterst dringende) kunnen zonder openbare terechtzitting worden behandeld, mits alle partijen daarom zelf verzoeken of daarmee akkoord gaan, en dit tot 60 dagen na het verstrijken van de nieuwe einddatum (dus tot 17 juli 2020 (i.p.v. 2 juli 2020)). Het betreft alleen zaken waarin reeds alle procedurestukken zijn gewisseld en die klaar zijn om te worden vastgesteld voor openbare terechtzitting.
 
De regeling voor de termijnen voor het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling Bestuursrechtspraak, wordt niet opnieuw verlengd. De reden hiervoor is dat er geen juridische onzekerheid mag bestaan over een langere periode voor wat de geviseerde overheidshandelingen betreft.

6 mei 2020 - Afbouwstrategie Fase 1b

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, is bijeengekomen om de nieuwe fase van de afbouwstrategie, namelijk fase 1b, die op 11 mei van start gaat, te valideren, te vervolledigen en te verduidelijken. De experts hebben groen licht gegeven voor deze nieuwe fase.

Op 11 mei zullen we ook de winkels heropenen. Bij deze heropening moeten de volgende regels strikt in acht genomen worden:

 • Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Elke klant wordt ten zeerste aanbevolen om in de winkels bescherming te dragen die de neus en de mond bedekt. In ieder geval moet de veiligheidsafstand worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen.

Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid – en voor mensen die hulp nodig hebben. Het is ook aan te raden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van uw huis of werkplek bevinden.

Daguitstapjes en toeristische activiteiten blijven verboden. Ook bijeenkomsten zijn nog altijd verboden. De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

Het openbaar vervoer mag gebruikt worden als men geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.

Contactberoepen buiten de medische en paramedische zorg mogen hun activiteit nog niet hernemen.

Ook de markten zullen in deze fase niet kunnen worden hervat. Alleen individuele marktkramen (food en non-food) zullen worden toegestaan, en dit door de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties. Zoals overal zal de veiligheidsafstand moeten worden gerespecteerd.

Cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen blijven ook in deze fase gesloten.

De volgende fase is op dit moment voorzien voor 18 mei. De gemeenschappen en de onderwijswereld werken al samen om te zorgen voor een geleidelijke hervatting van de lessen in het basis- en het secundair onderwijs.

In de tussentijd zullen de haalbaarheid en de voorwaarden bepaald worden voor:

 • De hervatting van de markten;
 • De heropening van musea, bibliotheken, dierentuinen etc.;
 • De heropening van beroepen met fysiek contact zoals kappers;
 • De uitbreiding van het aantal aanwezigen op bruiloften en begrafenissen;
 • De hervatting van de sporttrainingen in open lucht en van sport- en culturele evenementen;
 • Daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen zullen aan de orde komen tijdens de voorbereiding van fase 3 (geschatte datum: 8 juni).

27 april 2020 - Generieke gids "Veilig aan het werk"

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid werkten deze praktische gids uit.

Deze "Generieke Gids" (light) (volledige versie) dient als referentie voor een geleidelijke economische herstart in gezonde en veilige omstandigheden voor iedereen. Het wordt ook de basis voor het sluiten van sectorale akkoorden (De protocollen).

Diverse sectoren hebben reeds van deze algemene gids een praktische sectorale vertaling voorzien.


24 april 2020 - Algemene opschorting voor bedrijven getroffen door coronamaatregelen

Vandaag verscheen het KB dat voorziet in een tijdelijke opschorting waardoor ondernemingen als schuldenaar beschermd zijn tegen bewarend en uitvoerend beslag en faillietverklaring (en gerechtelijke ontbinding).

Let wel! Dit betekent niet dat de verplichting wegvalt om opeisbare schulden te betalen.

Hierover binnenkort meer in ons artikel "Coronacrisis en insolventieproblemen".

24 april 2020 - Veiligheidsraad legt exitstrategie vast

De strikte inperkingsmaatregelen blijven van kracht tot en met 3 mei. Daarna zou België kunnen beginnen met de afbouw van de maatregelen, als de omstandigheden het toelaten.

Regels blijven van kracht

Ongeacht de afbouwfase, blijven bepaalde regels van kracht, zoals:

 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 • Goede hygiënische reflexen, ook wel “barrièregebaren” genoemd.

De mond en de neus bedekken

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

 • aanbevolen in de openbare ruimte,
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand.

De federale overheid en de deelstaten zullen er samen voor zorgen dat elke burger gratis minstens één standaard stoffen mondmasker krijgt dat de mond en de neus volledig bedekt. Mensen zullen ook twee “filters” krijgen, om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Chirurgische maskers en FFP2-maskers blijven voorbehouden voor professionals in de gezondheidszorg, in de woonzorgcentra, in de residentiële voorzieningen en bij de veiligheidsdiensten.

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

Het gebruik van het openbaar vervoer

Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

 • u te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft;
 • en het spitsuur te vermijden.

Werkvloer

Wat de organisatie van het werk betreft, heeft de Groep van Tien een generieke gids van good practices gevalideerd. Die dient als basis voor sectoriële- of ondernemingsakkoorden die moeten afgesloten worden en ook als referentie voor een progressieve heropstart van de economie onder veilige en zekere voorwaarden voor iedereen.

Afbouwstrategie

1. Fase 1 – a (4 mei)

 • Voor de industrie en B2B-services

Telewerk blijft de norm. Indien de bedrijven niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, kan dat gecompenseerd worden door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

 • Voor de winkels en de horeca

Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers – hun deuren mogen openen.

2. Fase 1 – b (11 mei)

 • Voor de winkels

Alle winkels mogen open gaan, zonder discriminatie op basis van grootte of sector. Dat zal onder voorwaarden gebeuren, die bepaald zullen worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.

Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot:

 • de organisatie van het werk,
 • de ontvangst van klanten,
 • en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden.

De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.

3. Fase 2 (18 mei)

 • Voor de winkels

Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

 • Op vlak van cultuur

De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

4. Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden :

 • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
 • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen.

De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Voorwaarden om te slagen :

Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon.

22 april - Verlenging termijnen Raad van State

In navolging van de burgerlijke hoven en rechtbanken is er voor de Raad van State op 22 april een bijzonderemachten-KB uitgevaardigd om te zorgen voor werkbare procedureregels en -termijnen tijdens de Coronacrisis. De afwijkende procedures zijn reeds vanaf 9 april van kracht. 
Concreet worden volgende maatregelen getroffen: 
 • De termijnen voor het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling Bestuursrechtspraak, die aflopen tijdens de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 (einddatum die nog door de Koning kan worden aangepast) worden automatisch verlengd tot dertig dagen na afloop van die periode (dus tot 2 juni 2020).
 • Vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid: deze zaken worden behandeld door middel van een schriftelijke procedure of, uitzonderlijk, door middel van video/Skype-zittingen (deze maatregel blijft van kracht tot 2 juni 2020).
 • Alle andere vorderingen en beroepen (andere dan uiterst dringende) kunnen zonder openbare terechtzitting worden behandeld, mits alle partijen daarom zelf verzoeken of daarmee akkoord gaan, En dit tot 60 dagen na het verstrijken van de einddatum (dus tot 2 juli 2020). Het betreft alleen zaken waarin reeds alle procedurestukken zijn gewisseld en die klaar zijn om te worden vastgesteld voor openbare terechtzitting.
De einddatum van 3 mei kan opgeschoven worden bij koninklijk besluit. In dat geval worden alle termijnen verlengd tot 30 of 60 dagen na de nieuwe einddatum.

21 april 2020 - omzendbrief over impact coronamaatregelen op overheidsopdrachten

In ons artikel "Coronacrisis en overheidsopdrachten" berichtten we reeds over de impact van de verregaande coronamaatregelen op de uitvoering van lopende overheidsopdrachten.

De vraag stelt zich namelijk of deze maatregelen kunnen worden beschouwd als "onvoorzienbare omstandigheid" in de zin van de wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten. 
 
Deze en andere vragen worden nu ook behandeld in een omzendbrief van 10 april 2020 (Omzendbrief KB 2020/01).
Deze is gericht aan de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbesturen. 
Deze omzendbrief geeft niet alleen duiding bij de impact van de coronamaatregelen op overheidsopdrachten, maar bevat ook aanbevelingen voor aanbestedende overheden en maatregelen ter ondersteuning van de opdrachtnemers, die erop gericht zijn liquiditeitsproblemen te vermijden of te beperken. Tenslotte biedt de omzendbrief aandachtspunten voor de overheidsopdrachten die in uitvoering zijn
Aan de ondernemingen wordt expliciet gevraagd om hun opdrachten zo veel als mogelijk verder uit te voeren met inachtname van alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
Bij onderbreking van de uitvoering, wordt verwacht dat ze de situatie continu evalueren en de opdrachten zo veel en zo snel mogelijk hervatten zodra dat kan.
De Vlaamse overheid heeft aangegeven dat een bijkomende omzendbrief met nadere richtlijnen wordt voorbereid om de administratieve en juridische afhandeling van overheidsopdrachten voor de overheden en ondernemingen zo veel mogelijk te vereenvoudigen.
 
Wij houden u alleszins verder op de hoogte.

20 april 2020 - geen extra verleningen van behandelingstermijnen en openbare onderzoeken in het Vlaams Gewest

Vrijdagavond 17 april liet de Vlaams Minister van Omgeving, Zuhal Demir, weten dat zij beslist heeft dat er geen bijkomende verlenging meer komt van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de coronamaatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april. Ook nieuwe openbare onderzoeken kunnen vanaf dan worden opgestart.

Minister Demir licht deze beslissing als volgt toe: "De lokale besturen geven via VVSG aan voldoende operationeel te zijn om verder te werken en zijn geen vragende partij voor een extra verlenging. Ik heb altijd gezegd dat we niet onnodig termijnen zouden opschorten. Voor veel particulieren, investeerders, maar zeker ook de bouwsector is dit dan ook positief nieuws".

16 april 2020 - Steunmaatregelen Brussel voor huurders en studenten

De Brusselse hoofdstedelijke regering besliste op 16 april 2020 om aanvullende maatregelen te nemen voor welbepaalde sectoren.

Aangaande de huurcontracten, zowel woninghuur als studenten, werden de volgende maatregelen genomen.

Versoepeling opzegtermijnen

 • Voor woninghuurovereenkomsten, waar de opzegtermijn normaal (minstens) 3 maanden bedraagt, wordt de opzegtermijn met ingang van 16 maart opgeschort en dat iedereen thuis moet blijven ingevolge de coronamaatregelen. De huurders moeten tijdens deze opschortingsperiode huur blijven betalen, zolang zij de woning bewonen.

  Deze maatregel komt neer op een verlenging van de opgezegde woninghuurcontracten zoals dit ook voorzien is in Vlaanderen

 • Voor studentenhuurovereenkomsten en kortlopende huurovereenkomsten voor een studentenwoning wordt de opzegtermijn van (minstens) 2 maanden verkort tot een maand.
  Ook de student die iets huurt, moet zijn huur tijdens de verkorte opzegtermijn blijven betalen.

Deze uitzonderlijke regelingen zijn niet van toepassing wanneer de eigenaar en de huurder tot een ander akkoord zijn gekomen.

Uitzonderlijke premie voor huurders met inkomensverlies

De Brusselse hoofdstedelijke regeling beslist om ook een uitzonderlijke premie toe te kennen aan de meest kwetsbare huurders die inkomensverlies lijden zodat zij hun huur kunnen betalen.

De toekenningsregels worden momenteel nog uitgewerkt en zullen op 24 april ter goedkeuring voorgelegd worden aan de ministerraad.

15 april 2020 - Coronamaatregelen verlengd tot 3 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verlengd tot 3 mei 2020. 

De bestaande regeling voor de ondernemingen blijft van kracht, behalve voor de tuincentra en doe-het-zelfzaken.

Deze mogen terug open onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels, met respect van de 'social distancing'-regels.

Er is ook beslist dat er vóór eind augustus geen massa-evenementen zoals festivals kunnen worden georganiseerd

Beslissingen over het lot van de handel, de cafés en restaurants en de reissector volgen later.

Volgende week volgt een nieuwe veiligheidsraad.

11 april 2020 - nieuwe besluiten en volmachtsbesluiten van de regering

Deze maatregelen werden door de ministerraad aangenomen, voordat ze naar de Raad van State worden gestuurd.

Zie hier onder de belangrijkste punten voor de bedrijven:

 • een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven.
  Elke onderneming die als schuldenaar in moeilijkheden verkeert als gevolg van de coronaperiode, zal beschermd worden tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. Bovendien zullen de betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, verlengd worden. En overeenkomsten gesloten vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden worden.
 • Een vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren (220 uur) in de zogenaamde kritische sectoren (zie bijlage MB 23.03.2020) tot 30 juni 2020.
 • Maatregelen voor de tuin- en bosbouwsector.
  Het zal voor tijdelijk werklozen mogelijk zijn om op een flexibele manier en zonder inkomensverlies tijdelijk in deze sector te werken. Voor een volledige werkdag bijvoorbeeld zullen ze het normale loon voor de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen.
 • Vaste werknemers tijdelijk ter beschikking stellen aan werkgevers in “kritische” sectoren zal gemakkelijker zijn door een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk. Mechanismen om werknemers te beschermen tegen sociale dumping, zoals het beginsel van gelijke verloning voor gelijk werk, blijven uiteraard van toepassing.
 • De werkuren van studenten in de tweede helft van 2020 worden geneutraliseerd, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar). Studenten kunnen dus de beroepsbevolking versterken in kritieke sectoren zoals de detailhandel of de voedingssector.
 • Korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur worden mogelijk gemaakt in kritische sectoren voor een periode van drie maanden.
 • Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt wordt mogelijk op voorwaarde dat zij hun aanvraag hebben ingediend bij het CGVS. Zij zullen de mogelijkheid hebben om te werken voor de duur van de procedure, met inbegrip van de duur van een eventueel beroep tegen de beslissing die is ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het doel is het gebrek aan arbeidskrachten, met name seizoensarbeiders, te compenseren.
 • De bevestiging van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep "klassiek" wanneer het gaat om zelfstandigen die maximaal bijdragen; "aangepast" voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep (met een inkomen tussen 6996,89 en 13993,78) en actieve gepensioneerden (inkomen >6996,89) die verplicht zijn hun activiteiten te onderbreken door de coronacrisis.
 • Tenslotte is tijdens de vergadering ook de toekenning van een staatswaarborg besproken voor bepaalde kredieten die in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van het coronavirus zijn aangegaan. Dit besluit heeft tot doel nieuwe kredieten tot 50 miljard te garanderen voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en rechtspersonen in de non-profitsector. Deze maatregel heeft terugwerkende kracht (1 april) en werd definitief aangenomen door de ministerraad voor publicatie in het Staatsblad.

10 april 2020 - geen verplaatsing meer nodig voor notariële akten

Binnenkort is het niet meer noodzakelijk om zich te verplaatsen naar een notariskantoor om een koopakte, schenkingsakte of een andere notariële akte te tekenen.

Het zal volstaan een digitale volmacht te verlenen aan een vertrouwenspersoon of een notariële medewerker die dan de akte kan ondertekenen. Deze digitale volmacht wordt verleend via een videoconferentie die door de notaris wordt opgezet en waarbij gebruik gemaakt wordt van een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode of een itsme app. Tijdens deze videoconferentie geeft de notaris toelichting over de volmacht en ook over de inhoud van de akte die op die manier zal ondertekend worden.

Het gaat dan om een authentieke volmacht die geen enkele ruimte voor discussie laat.

9 april 2020 - Publicatie van meerdere coronavirus volmachtsbesluiten

Het betreft hier onder meer volmachtbesluiten van de Federale regering met betrekking op:

 • de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken;
 • de strafprocedure en de uitvoering van straffen en maatregelen;
 • inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht;

en volmachtsbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steunmaatregelen tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door coronamaatregelen.

Er is ook het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid.

Wij volgen deze publicaties nauw op en passen onze corona-artikels aan waar nodig.

 

6 april 2020 - Verbod op uithuiszettingen in Brussel verlengd tot en met 3 mei

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren alle uithuis zettingen al verboden tot en met 3 april 2020. Dit verbod is nu verlengd tot en met 3 mei 2020. 

Tot deze datum kunnen huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet uit hun woning worden gezet, zelfs niet als er een vonnis tot uithuiszetting is van de Vrederechter.

Wanneer de huur verlengd wordt door deze verlenging, impliceert dit ook dat de huurder zijn huurverplichtingen verder moet zetten, namelijk verder de huur en de contractueel voorziene lasten en kosten betalen.

Verhuurders die reeds een contract met een derde partij hadden gesloten en het goed niet kunnen leveren omdat de oude huurovereenkomst verlengd wordt, kunnen dus niet voldoen aan hun eigen contractuele plicht en zullen zich daarvoor moeten beroepen op overmacht.

6 april 2020 - Terugbetaling van opgezegde pakketreizen

Wanneer een pakketreisovereenkomst omwille van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.

Deze tegoedbon moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

 1. de volledige waarde vertegenwoordigen van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;
 2. kosteloze aflevering;
 3. minstens één jaar geldig;
 4. uitdrukkelijke vermelding dat de tegoedbon werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;
 5. geldt enkel als titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven;
 6. de reiziger besteedt de tegoedbon naar eigen keuze.

De reiziger kan de tegoedbon die voldoet aan deze voorwaarden niet weigeren.

Maar wanneer deze tegoedbon na uitgifte niet binnen de termijn van één jaar werd besteed, moet deze op vraag van de reiziger terugbetaald worden.

De reisorganisator beschikt over een termijn van zes maanden voor de terugbetaling.

De reisorganisatoren zijn verplicht permanent een bestand bij te houden van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en van de titularis ervan.

Wanneer de tegoedbon niet meer terug betaald kan worden omwille van insolventieproblemen van de reisorganisator, moet diens verzekeraar de terugbetaling van de tegoedbon dekken.  

3 april 2020 - Coronamaatregelen krijgen een update

Het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken verscheen op 3 april in het Belgisch Staatsblad.

De lijst van de winkels die mogen open blijven, wordt uitgebreid met:

 • de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;
 • winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.

De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
- maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
- in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 19 april 2020. Ze kunnen na evaluatie met twee weken worden verlengd.

De bijlage met de lijst van de bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten wordt ook aangepast.

31 maart 2020 - Coronamaatregelen voor woninghuur in Vlaanderen

Geen uithuiszettingen

De Vlaamse Regering heeft bij besluit van 27 maart 2020 beslist dat alle gerechtelijke beslissingen waarbij een uithuiszetting wordt bevolen, vanaf 31 maart 2020 worden opgeschort. In Vlaanderen kan niemand dan ook nog uit zijn woning worden gezet, dit zolang de civiele noodsituatie voortduurt.

Verlenging huurovereenkomst

Daarnaast is voorzien dat de huurder die zijn hoofdverblijfplaats in het gehuurde goed heeft tijdens de duurtijd van de coronavirusmaatregelen, de verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden aan de verhuurder kan vragen met een e-mail (i.p.v. per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot).

Hoewel deze aanvraag normaal uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur moet gevraagd worden, is het nu toegelaten dat de aanvraag tot verlenging ook gebeurt tijdens de maand voor de vervaldag van de huur.

Wanneer de huur verlengd wordt, impliceert dit ook dat de huurder zijn huurverplichtingen verder moet zetten, namelijk verder de huur en de contractueel voorziene lasten en kosten betalen.

Verhuurders die reeds een contract met een derde partij hadden gesloten en het goed niet kunnen leveren omdat de oude huurovereenkomst verlengd wordt, kunnen dus niet voldoen aan hun eigen contractuele plicht en zullen zich daarvoor moeten beroepen op overmacht.

31 maart 2020 - Studentenhuurcontracten in coronatijd 

Zoals u in ons artikel over huurcontracten in de coronacrisis reeds kon lezen, bevinden studenten zich niet in een overmachtssituatie en moeten ze hun huur blijven betalen.

Het is studenten immers nog steeds toegelaten om zich in hun kot te bevinden, dit op voorwaarde dat ze daar blijven en zich niet verplaatsen tussen het thuisadres en de studentenkamer.

Bepaalde universiteiten hebben zelf beslist dat studenten niet meer mogen aanwezig zijn in de koten die door de universiteit worden verhuurd. Gezien hier het verbod tot gebruik van het kot uitgaat van de universiteit zelf en niet vanwege de overheid, is het aan de universiteit zelf om tot een vergelijk te komen om de huurder-student te vergoeden.

De universiteit van Gent voorziet een halvering van de huur voor de maand april, dit terwijl de universiteit van Antwerpen de mogelijkheid van voortijdige opzegging heeft toegelaten (hetgeen in Vlaanderen enkel mogelijk is bij stopzetting van de studies of overlijden van de ouders/voogd).

Als privatieve verhuurder staat het u altijd vrij om zelf met de huurder-student tot een regeling te komen. Maar de student blijft wel gehouden om zijn verplichtingen te voldoen. Er is namelijk geen sprake van enige overmacht noch overheidsingrijpen. En de student heeft in tussentijd toch nog altijd het genot van de kamer, of bezet deze minstens zodat deze niet aan een derde kan worden verhuurd.

27 maart 2020 - Coronamaatregelen verlengd t.e.m. 19 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag besloten om de bestaande maatregelen te verlengen. De maatregelen die van kracht zijn sinds woensdag 18 maart 2020 blijven nu geldig ten minste tot en met 19 april 2020.

De situatie wordt regelmatig geherevalueerd. De maatregelen kunnen eventueel met nog eens 2 weken worden verlengd.

27 maart 2020 - Hinderpremie Vlaams Gewest vanaf vandaag aan te vragen

VLAIO lanceerde vandaag een tool voor de aanvraag van de hinderpremie, namelijk www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Deze hinderpremie kan aangevraagd worden tot en met 5 mei 2020. Meer informatie over deze premie vindt u door hier te klikken.

24 maart 2020 – Concurrentie

Het European Competition Network (ECN) heeft een gezamenlijke verklaring afgelegd over de toepassing van het mededingingsrecht tijdens de Corona-crisis. Deze verklaring kan u lezen door hier te klikken.
Het ECN zal niet actief optreden tegen noodzakelijke en tijdelijke maatregelen van bedrijven om een tekort aan schaarse producten voor alle consumenten te voorkomen. Maar tegelijkertijd zal het ECN niet aarzelen om op te treden tegen bedrijven die van de huidige situatie profiteren om kartels te vormen of misbruik te maken van hun machtspositie.

De Belgische mededingingsautoriteit heeft onlangs aangekondigd dat zij geen aanmeldingen zal behandelen tijdens de corona-crisis. 

24 maart 2020 – Wedstrijd Seeds of Law voor de beste tip

Zoals steeds houden wij graag de vinger aan de pols want enkel zo kunnen we strategisch met u mee denken.

Wij plannen dan ook een bijzondere aandacht te geven aan tips die iedereen in deze periode van nut kunnen zijn.

Het is nu uiterst belangrijk om uw bedrijf op de rails te houden en het daarbij ook nog zo prettig en interessant mogelijk te houden.

We zouden het dan ook heel fijn vinden om van u te vernemen waar u in deze coronacrisis wakker van ligt en welke acties en activiteiten u onderneemt.

Dat is juist nu de uitdaging. En misschien kunnen we u daarbij helpen of u in contact brengen met andere ondernemers die u daarbij kunnen helpen.

Wij schrijven daarom graag een wedstrijd uit. Degene die ons de beste tip aanlevert, wint een gratis consultatiegesprek van een uur. Elke maand tot het einde van de coronacrisis wordt een winnaar geselecteerd.

Dus wie een goede tip heeft, kan terecht op CoronaTaskforce@seeds.law. Wij contacteren u wanneer u een prijs gewonnen hebt.

24 maart 2020. – Vlaamse regering krijgt ruimere bevoegdheid in noodsituatie inzake ruimtelijke ordening

Het Decreet van 20 maart 2020 van de Vlaamse Overheid over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, is op 24 maart 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De belangrijkste elementen van dit decreet zijn de volgende:

 • een vrijstelling van de vergunningsplicht wordt toegestaan voor de bouw en uitbating van extra ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, extra productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal, en onderzoeksinstellingen.
 • aan de Vlaamse Regering wordt de bevoegdheid gedelegeerd om in geval van een noodsituatie bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen, of tijdelijk bepaalde procedureverplichtingen aan te passen.

22/03/20 - Akkoord over betalingsuitstel voor aflossingen

De federale regering, de Nationale Bank en de financiële sector hebben een akkoord gevonden over een staatsgarantie voor kredieten aan bedrijven.

Er komt ook een betalingsuitstel voor aflossingen.

Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

18/03/20 Dringende maatregelen van de Regering

Het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, kan u consulteren door hier te klikken.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Sidney Van Ommeslaghe

Sidney Van Ommeslaghe

Senior Counsel
Toon Delie

Toon Delie

Senior Associate
Tracy Enta

Tracy Enta

Associate
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Associate
Imad Touil

Imad Touil

Associate
Yousra Aberike

Yousra Aberike

Associate
Victoria from Seeds of Law

Victoria from Seeds of Law

Our virtual associate and spokesperson
Ann Vranken

Ann Vranken

Jurist & Head of Marketing
Anja Trullemans

Anja Trullemans

Marketing assistant
Ilse Vandenberghe

Ilse Vandenberghe

Finance Assistant