Corona update voor tijdelijke werkloosheid

Update op 15 mei 2020

News

De maatregelen van de overheid in het kader van de coronacrisis, hebben een uiterst grote impact op de economie en dus ook op de tewerkstelling. In dit artikel verneemt u als werkgever welke acties u kan ondernemen. Deze update wordt aangepast telkens er iets wijzigt.

Op 20 maart kondigde de regering één enkele vereenvoudigde corona-procedure aan om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen. De RVA stelde daartoe op haar website een speciaal aanvraagformulier ter beschikking.

De tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen viel weg voor alle bedrijven die ten gevolge van de coronacrisis beroep deden op tijdelijke werkloosheid. Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kon beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Er bestond in het kader van de coronacrisis slechts één enkele procedure, die de naam krijgt "Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het Coronavirus Covid-19".

Deze maatregel wordt niet meer verlengd na 31 augustus 2020, behalve voor de bedrijven die kunnen aantonen dat ze nog steeds economische redenen hebben om werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat hun omzet minstens 10% lager ligt dan tijdens dezelfde kwartalen van het voorgaande jaar.

Vanaf 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 kunnen de sectoren en de ondernemers die bijzonder hard getroffen zijn door de crisis nog steeds gebruik maken van die vereenvoudigde procedure. 

1. Over welke ondernemingen of sectoren gaat het?

Het gaat om:

 • ofwel de werkgevers die kunnen aantonen dat ze behoren tot een sector die nog bijzonder lijdt onder de beperkende maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken;
 • ofwel de werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of tijdelijke werkloosheid voor economische redenen kunnen aantonen in het tweede trimester 2020 ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de RSZ.

Om de vereenvoudigde procedure te kunnen blijven gebruiken tot 31.12.2020, moet de werkgever die aan een van die voorwaarden voldoet via mail het formulier C106A-CORONA-HGO bezorgen aan de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel :  tijdelijkewerkloosheid.XX@rvaonem.fgov.be(link sends e-mail) (vervang XX door het bevoegde werkloosheidsbureau.

2. De andere sectoren en werkgevers

De andere sectoren en werkgevers moeten, vanaf 01.09.2020 opnieuw de gewone regels inzake tijdelijke werkloosheid toepassen.

Er zijn wel nog soepelere voorwaarden in geval van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen.

2.1 Tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor arbeiders:

De wettelijke maximumduur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst wordt verhoogd:

 • een stelsel van volledige schorsing kan worden aangevraagd voor 8 weken (in plaats van 4 weken);
 • een stelsel van grote schorsing (*) kan worden aangevraagd voor 18 weken (in plaats van 3 maanden).

Als de maximumduur van de schorsing is bereikt (8 of 18 weken), moet de werkgever het volledige arbeidsstelsel opnieuw invoeren gedurende een volledige week voordat hij een nieuwe schorsingsregeling kan aanvragen

(*) Een grote schorsing betekent dat er minder dan 3 arbeidsdagen per week zijn of minder dan een werkweek op 2 weken.

Indien er een afwijkende sectorale regeling bestaat die langere termijnen voorziet, dan blijven deze van toepassing.

2.2 Tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor bedienden

Om het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor bedienden te mogen gebruiken, moet de werkgever voldoen aan de wettelijke voorwaarden. (art. 77/1 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). 

De werkgever die al aan die voorwaarden voldoet, mag het normale stelsel van tijdelijke werkloosheid voor economische redenen voor de bedienden blijven gebruiken.

De werkgever die nog niet heeft aangetoond dat hij aan die voorafgaande voorwaarden voldoet moet:

 • ofwel aantonen dat hij voldoet aan de voorafgaande voorwaarden van het normale stelsel;
 • ofwel een beroep doen op de overgangsmaatregelen (KB nr. 46 van 26.06.2020) voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

Deze overgangsmaatregelen voorzien in de schorsing van de procedure van goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomsten of ondernemingsplannen door de commissie ondernemingsplannen en de toekenning van een bijkomend krediet van 8 weken.

In dat overgangsstelsel:

 • kan een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 24 weken (in plaats van 16 weken);
 • kan een stelsel van deeltijdse arbeid worden aangevraagd voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

Om in aanmerking te komen voor deze overgangsmaatregelen, moet de werkgever:

 • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
 • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
 • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020.

Om die maatregelen te kunnen gebruiken, moet de werkgever het formulier C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL aangetekend versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel. Hij moet dat ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling 'schorsing bedienden wegens werkgebrek' doen. Tegelijk met dit aangetekend schrijven kan de werkgever het bovenvermelde formulier ook versturen per e-mail (bv. voor het werkloosheidsbureau van Gent is het adres: tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be(link sends e-mail)), zodat het werkloosheidsbureau het dossier sneller kan behandelen.

Meer informatie over die overgangsmaatregelen en het verschil met de gewone stelsels is te vinden in het infoblad E2-Tijdelijke werkloosheid- COVID 19 - overgangsmaatregelen en in de FAQ corona.

3. Hoe en door wie wordt de tijdelijk werkloze werknemer vergoed?

De tijdelijk werkloze werknemer is vrijgesteld van een wachttijd en moet geen arbeidsdagen bewijzen om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding.

De werknemer ontvangt een uitkering van 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR /maand). Deze uitkering is volledig ten laste van de RVA. Hierop wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Een bijkomende vergoeding van 5,63 euro per dag (150 euro per maand) bovenop deze werkloosheidsuitkering wordt uitgekeerd door de RVA.

Wel te verstaan wordt de volledige vergoeding betaald door de RVA. De werkgever heeft dus in principe niets meer te betalen.

Het spreekt voor zich dat wij u met raad en daad kunnen bijstaan om vooreerst uw rechtspositie te analyseren en verder te overwegen welke actie u kan of moet ondernemen in deze crisis. U kunt ons steeds bereiken via het nummer 02/747 40 07 of via CoronaTaskforce@seeds.law. 

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Yousra Aberike

Yousra Aberike

Associate