Corona update - steunmaatregelen van de Federale Overheid

Update van 13 juni 2020

News

Bedrijven die omwille van de coronacrisis hun activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten stopzetten of wegens een kettingreactie van partnerondernemingen hun omzetcijfer, hun bestellingen, hun cliënteel aanzienlijk zien dalen, kunnen beroep doen op een aantal steunmaatregelen van de overheid om het hoofd te bieden aan deze coronacrisis.

1. Maatregelen betreffende de arbeidsorganisatie

1.1 Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

"Ik kan het personeel niet meer tewerkstellen, wat nu?  Ik ben een werknemer in quarantaine, wat nu? Ik zit vast in het buitenland in quarantaine, wat nu? Moet ik de arbeidskosten verder betalen?"

Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid wegens corona is een maatregel die ervoor zorgt dat de onderbreking van de activiteit geen beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de werknemers met zich mee moet brengen. De arbeidskosten moeten niet verder door de werkgever worden gedragen.  

De RVA betaalt een uitkering van 70% van het geplafonneerd loon (€ 2.754,76) aan de werknemers die niet meer tewerkgesteld kunnen worden. De regering heeft beslist om het bedrag van de uitkering te vermeerderen met 150 EUR per maand (€ 5,63/dag). Dit is geldig tot 31 augustus 2020.

In coronatijden wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en deze wegens economische motieven noch tussen arbeiders of bedienden.  

Er is één procédure die van toepassing is op zowel arbeiders als bedienden die kan aangevraagd worden met een speciaal corona-aanvraagformulier van de RVA.  

Meer informatie hierover vindt u door hier te klikken. 

2.2 Algemene maatregelen genomen op 12 juni 2020

 • De creatie van een Corona werkloosheid wordt aangepast, die bestaat uit een overgang van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Deze ‘overgangs’ economische werkloosheid kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen.

 • Ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden krijgen de mogelijkheid om de arbeidsduur te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.

 • Uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof. Het loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.

 • De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 EUR per maand, met het oog op een beter evenwicht in de toekomst tussen werk en privé.

2. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen  

"Ik ben zaakvoerder van een onderneming waarvan de activiteit stopgezet is. Ik ben een zelfstandige en mijn activiteit is onderbroken, wat nu?"   

De overheid wil deze zelfstandigen tegemoetkomen en voorzien in een vervangingsinkomen door de toegang tot het overbruggingsrecht te versoepelen. 

De zelfstandigen die wegens een quarantaine, een verbod om terug te keren naar België of als onrechtstreeks gevolg van het coronavirus hun activiteit moeten onderbreken of stopzetten, kunnen vanaf de 7de dag een financieel voordeel genieten.

Let wel! Het blijft toegelaten om tijdens deze onderbreking van de activiteit handelingen te stellen die nodig zijn voor het voortbestaan van de onderneming, zoals bijvoorbeeld offertes en facturen maken of mails en telefoons beantwoorden.

Welke zelfstandigen? 

 • Zelfstandigen in hoofdberoep, de startende zelfstandigen, de helpers en de meewerkende echtgenoten. 

Hoeveel bedraagt de uitkering? De uitkeringen worden als volgt samengesteld:

Onderbreking 

% van de maandelijkse 

overbruggingsuitkering

Zonder gezinslast Met gezinslast
7-13 dagen  25% € 322,92  € 403,53 
14-20 dagen  50% € 645,84  € 807,05 
21 – 27 dagen 75% € 968,77   € 1.210,58 
28 dagen en meer 100% € 1.291,69  € 1.614,1

 

 • zelfstandigen in bijberoep die in het referentiejaar (drie jaar terug) een jaarlijks belastbaar inkomen hebben tussen de € 6.996,89 en € 13.993,77. 

  Hoeveel bedraagt de uitkering in dit geval?

  De uitkering bedraagt maximaal € 645,85 per maand zonder gezinslast of € 807,05 per maand met gezinslast. 

Het overbruggingsrecht wordt verlengd.

 • Wie nog niet kan heropstarten om bepaalde redenen kan nog tot en met eind december 2020 het tijdelijke corona overbruggingsrecht bekomen. Dit geldt enkel voor de verplichte sluitingen;

 • Voor de maanden juni, juli, augustus, september en oktober 2020 kan er een overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart worden bekomen onder bepaalde voorwaarden.

De aanvraag wordt gedaan bij uw sociaal zekerheidsfonds.

Voor informatie verwijzen we naar de volgende website: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Corona-overbruggingsrecht

3. Uitstel en vrijstelling van voorschotten op RSZ–bijdragen.  

"Door de coronacrisis kan ik mijn voorschotten voorlopig niet of niet meer betalen. Wat nu?"  

De overheid voorziet in de mogelijkheid om uitstel of vrijstelling van RSZ-voorschotten te vragen.  

3.1 Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen 

Alle zelfstandigen kunnen een uitstel van betaling van de voorschotten op de RSZ-bijdragen aanvragen voor een periode van één jaar zonder dat hierbij een verhoging aangerekend wordt en zonder impact op hun rechten.  

Dit betekent dat de bijdragen van het eerste kwartaal betaald moeten worden voor 31 maart 2021 en de bijdragen van het tweede kwartaal voor 30 juni 2021.  

Deze maatregel heeft betrekking op de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal. De aanvraag moet ingediend worden voor 15 juni 2020. 

De schriftelijke aanvraag moet gebeuren via het sociale verzekeringsfonds. 3.2 Vrijstelling van RSZ-bijdragen 

De zelfstandigen die hun voorschotten helemaal niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen om vrijgesteld te worden van de betaling van deze RSZ-bijdragen.  

De vrijstelling van sociale bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend

Deze vrijstelling kan worden gevraagd voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen. 

Welke zelfstandigen? 

De zelfstandige in hoofdberoep en diens meewerkende echtgenoot/echtgenote. Dit betekent dat de maatregel niet geldt voor zelfstandigen in bijberoep, de student-zelfstandigen met verminderde bijdragen, de zelfstandigen met gelijkgestelde bijberoep. 

Welke optie bestaat voor alle zelfstandigen? 

Een vermindering van de RSZ-bijdragen kan toegekend worden aan alle zelfstandigen ongeacht of het in hoofd- of bijberoep is voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels. 

U betaalt uw voorlopige sociale bijdragen of uw regularisatiebijdragen te laat? 

U krijgt automatisch zonder enige aanvraag een kwijtschelding van verhogingen.  

3.3 Uitstel vennootschapsbijdrage 2020

De deadline om de vennootschapsbijdrage, die normaal jaarlijks vóór 1 juli moet betaald worden, wordt uitgesteld tot uiterlijk 31 oktober 2020. Een aanvraag tot betalingsuitstel is niet nodig.  

4. Betalingsplan voor werkgeversbijdragen  

"Mijn onderneming ondervindt financiële moeilijkheden door de coronacrisis waardoor de betaling van werkgeversbijdragen moeilijk wordt of momenteel onmogelijk is."  

Werkgevers kunnen tot 15 december 2020 uitstel van RSZ-betalingen krijgen met betrekking tot de RSZ van het eerste en tweede kwartaal.  

De RSZ maakt hierbij een onderscheid tussen twee categorieën van werkgevers:  

4.1 Werkgevers die automatisch uitstel van betaling krijgen  

Deze categorie van werkgevers heeft betrekking op de ondernemingen die verplicht moeten sluiten:  

 • Horeca 
 • De culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector; 
 • Alle handelszaken en winkels die overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten gesloten zijn, met uitzondering van: 
  • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  • Dierenvoedingswinkels;
  • Apotheken;
  • Krantenwinkels 
 • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen 

Deze ondernemingen krijgen via de toepassing “coronacrisis check RSZ-uitstel" de mogelijkheid om zelf na te gaan of het uitstel van betaling correct werd toegekend 

4.2 Werkgevers die hun sluiting zelf moeten melden  

Het gaat om de onderneming die niet behoren tot de categorie van ondernemingen die verplicht moeten sluiten maar die "zelf beslist" hebben om te sluiten. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemingen die zich genoodzaakt zien te sluiten omdat hun toeleveranciers of klanten verplicht werden om te sluiten.

De RSZ houdt hierbij rekening met de volgende ondernemingen:  

 • Niet-essentiële bedrijven, die gesloten zijn omdat zij in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen toe te passen. 
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Het gaat hierbij onder meer over ondernemingen die moesten sluiten omwille van de sluiting van hun toeleveranciers of omdat hun klanten gesloten zijn 

Deze ondernemingen moeten zich melden via een elektronische verklaring op eer

4.3. Ondernemingen niet volledig gesloten maar met zwaar verminderde activiteit 

Werkgevers, die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, maar die niettemin hun economische activiteit sterk verminderd zien voor het 2de kwartaal 2020, kunnen ook een betalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen. Ze moeten hiertoe een verklaring op eer indienen met behulp van een elektronisch formulier waarin ze verklaren dat de coronacrisis voor hun onderneming zal leiden tot: 

 • Hetzij een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die aangegeven wordt in de BTW-aangifte van 2de kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet aangegeven in de BTW-aangifte van het 2de kwartaal 2019 of het 1ste kwartaal 2020; 
   
 • Hetzij een vermindering met minstens 65 % van de loonmassa die aan de RSZ is aangegeven voor het 2de kwartaal 2020 ten opzichte van het 2de kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

5. Fiscale maatregelen

5.1 Verlenging aangiftetermijnen

De Federale Overheid voorziet in een verlenging van de aangiftetermijnen voor de rechtspersonenbelasting, de personenbelasting, de belasting van de niet-inwoners, de vennootschapsbelasting en de BTW.

Wat houdt deze steunmaatregel concreet in?  

 • De aangifteverplichting met betrekking tot de rechtspersonenbelasting, de personenbelasting en de belasting niet–inwoners wordt uitgesteld tot 30 april 2020.  

Het gaat om een bijkomende termijn die enkel geldt voor aangiften waarvan de indieningsdatum uiterlijk tussen 16 maart en 30 april 2020 moest plaats vinden 

 • Het uitstel voor het indienen van de btw-aangiften kan als volgt weergegeven worden:

Periodieke aangiften  

Aangifte over ... Termijn verlengd tot
Februari 2020  6 april 2020
Maart 2020  7 mei 2020 
April 2020 5 juni 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020 

Bent u starter of hebt u een vergunning voor een maandelijkse teruggaaf en wenst u te genieten van de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet? Dan krijgt u uitstel tot en met 3 april 2020 voor de aangifte van februari 2020, i.p.v. slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.  

Intracommunautaire opgaven

Opgave over ... Termijn verlengd tot
Februari 2020  6 april 2020
Maart 2020  7 mei 2020 
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020 

5.2 Uitstel van betaling van belastingen

De overheid kent een automatisch uitstel van betaling van twee maanden toe voor de personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en vennootschapsbelasting.

Het uitstel geldt als volgt: 

 • De BTW 
Betaling over...  Termijn verlengd tot ...
Maandaangifte februari 2020   20 mei 2020
Maandaangifte maart 2020   20 juni 2020  
Maandaangifte april 2020 20 juli 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020  20 juni 2020 

 

 • De bedrijfsvoorheffing
Betaling over...   13 mei 2020  
Maandaangifte februari 2020   13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020   15 juni 2020  
Maandaangifte april 2020 15 juli 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020 

 

 • Personenbelasting – vennootschapsbelasting – rechtspersonenbelasting – belasting niet – inwoners   

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. 

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

 • In zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, werd op 12 juni een akkoord bereikt om de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen. Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

5.3 Versnelde BTW-teruggaven

Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning voor maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder bepaalde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020). 

Dit geldt voor de maandaangiften van februari 2020, ingediend tot en met 3 april 2020. 

5.4 Geen btw op schenkingen medische hulpgoederen aan ziekenhuizen 

De giften van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorginstellingen zullen niet onderworpen worden aan btw.

Ook wanneer men tijdelijk extra kosten maakt voor bijvoorbeeld de productie van medisch hulpgoederen zal men deze kunnen inbrengen als beroepskosten.

5.5 Alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken 

De algemene administratie van de douane en accijnzen heeft beslist om een bijkomende betalingstermijn toe te kennen met betrekking tot de accijnzen, de verpakkingsheffing voor alcohol, alcoholhoudende dranken en de BTW.  

Wie kan aanspraak maken op wat?  

 • de accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol, alcoholhoudende dranken:  
  • De houders van een kredietrekening krijgen automatisch een betalingstermijn van vier weken in de plaats van één week;
  • De niet-houders van een kredietrekening krijgen tijd tot de donderdag van de vierde week voor de indiening van de aangifte AC4.  

Wie niet? De tijdelijk geregistreerde bestemmelingen. 

Vanaf wanneer? Deze maatregel is van toepassing voor de aangiften ingediend vanaf 21/03/2020. 

 • Wat de BTW betreft: De houders van een kredietrekening krijgen automatisch een betalingstermijn van vier weken in de plaats van één week 

De maatregelen zijn van toepassing tot 30 juni 2020.  

Voor de houders van een kredietrekening, zullen alle aangiften ingediend in PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen) vóór 1 juli automatisch genieten van de verlenging van de betalingstermijn. 

Voor de niet-houders van een kredietrekening, zullen alle in verbruikstellingen verricht vóór 1 juli automatisch genieten van de maatregel inzake verlenging van de indienings- en betalingstermijn van de aangiften.

5.6 Tax shelter-systeem Covid-19

Een nieuw tax shelter-systeem Covid-19, tijdelijk tot het einde van het jaar en dat openstaat voor alle KMO’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.

5.7 Verhoogde investeringsaftrek

Een verhoogde investeringsaftrek (25%) voor investeringen die tussen 12 maart en 31 december 2020 zijn gedaan.

5.8 100 % BTW-aftrek evenementen en catering 

De BTW op kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering mag tot 31 december voor 100% in plaats van voor 50% afgetrokken worden. Zo wordt voorkomen dat de evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen.

5.9 Belastingvermindering voor giften

Het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20%. Tegelijkertijd zal de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 worden verhoogd van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gericht op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.6. Afbetalingsplan

De ondernemingen (natuurlijke personen en rechtspersonen met een ondernemingsnummer) die hinder ondervinden ingevolge het coronavirus en betalingsmoeilijkheden ondervinden, kunnen financiële steun aanvragen aan de FOD-financiën in de vorm van een afbetalingsplan.

Dit afbetalingsplan betreft de BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting,  rechtspersonenbelasting en vennootschapsbelasting.  

Ze kunnen een spreiding vragen van de betaling van de BTW, de bedrijfsvoorheffing, de personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting zonder hierbij blootgesteld te worden aan enige boete of nalatigheidsintresten.  

De onderneming moet aantonen dat het ingevolge het coronavirus financiële moeilijkheden ondervindt aan de hand van bv. een daling van het omzetcijfer, het cliënteel, de bestellingen of als gevolg van een kettingreactie van partnerondernemingen.  

De aanvraag moet per schuld apart ingediend worden voor 30 juni 2020 (dus niet per maatregel) bij het regionaal invorderingscentrum van uw gemeente. 

7. Vrijstelling van belasting van de regionale steunmaatregelen 

De regering heeft tijdens de persconferentie van 20 maart aangegeven dat de steunmaatregelen (premies enz..) niet belast zullen worden op federaal niveau.  

8. Maatregelen voor de sector van de land- en tuinbouw

Het aantal dagen gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw wordt verdubbeld voor het jaar 2020. Op deze dagen kunnen de werkgevers uit de land- en tuinbouw gebruik maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag.  

Concreet geldt het volgende: 

 • het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60 
 • het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130 
 • voor de werknemers uit de witloof- en champignonteelt worden de extra 35 dagen verhoogd tot 70. Zij kunnen in 2020 dus maximaal 200 dagen gebruik maken van het systeem.

9. Betalingsuitstel ondernemingskredieten

In het kader van ondernemingskredieten hebben de federale regering en de financiële sector voorzien in de mogelijkheid om betalingsuitstel et vragen.

Deze maatregel houdt in dat de onderneming gedurende maximaal 6 maanden (en uiterlijk tot 31 oktober 2020) geen aflossingen van kapitaal moet doen. De onderneming moet wel de interesten blijven betalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen, met als gevolg dat de looptijd van het krediet verlengd wordt met de periode van het betalingsuitstel.

De maatregel kan worden gevraagd door KMO’S, niet-financiële ondernemingen, zelfstandigen en non-profit organisaties, met betrekking tot kaskredieten, kredieten met een vast aflossingsplan en vaste voorschoten.  De maatregel is echter niet van toepassing op leasing- en factoringovereenkomsten.

Voor de toekenning van het betalingsuitstel, zal men als onderneming moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden :

 • Gevestigd zijn in België;
 • Redelijk kunnen aantonen dat haar betalingscapaciteit aangetast werd door de Coronacrisis (bv. omdat de omzet of de activiteit gedaald is, omdat er volledig of gedeeltelijk beroep wordt gedaan op tijdelijk of volledige werkloosheid, of omdat de overheid de sluiting van de onderneming heeft bevolen);
 • Op 1 februari 2020 geen achterstal hebben op haar kredieten, belastingen of sociale zekerheidsbijdragen, of de achterstal bedroeg minder dan 30 dagen op 29 februari 2020 ;
 • Aan al haar contractuele kredietverplichtingen hebben voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020;
 • Zich niet in een actieve kredietherstructurering bevinden;

De maatregel wordt rechtstreeks met de bankinstelling onderhandeld.

10. Werkuren studenten 2de kwartaal geneutraliseerd

Wie arbeid verricht via een studentenovereenkomst betaalt in de regel slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71%. Maar deze “gunstregeling” geldt slechts voor 475 gepresteerde uren/ kalenderjaar (474 eigenlijk).  

Wie meer uren presteert is onderworpen aan de normale socialezekerheidsbijdragen 

De regering heeft ingevolge het coronavirus beslist om werkuren die de studenten presteren in het 2de kwartaal van 2020 niet in aanmerking te nemen voor de berekening van de 475 uren/ kalenderjaar. Hierdoor kunnen meer studenten ingezet worden om te gaan werken in de essentiële sectoren zoals in de distributie- en de voedingssector, zonder dat ze riskeren buiten de RSZ-gunstregeling te vallen.

11. Vrijstelling van belasting van de vrijwillige overuren

Het Belgisch arbeidsrecht voorziet in de mogelijkheid om vrijwillig overuren te presteren.   

De regering heeft ingevolge de coronacrisis beslist om die vrijwillige overuren (220 u) in de zogenaamde "kritische sectoren" vrij te stellen van belasting.

12. Maatregelen voor de tuin-, land en bosbouwsector

De regel is dat een werkloosheidsvergoeding niet kan gecumuleerd worden met "loon". Werklozen die een werklossheidsvergoeding genieten, moeten dus in principe zonder arbeid en zonder loon zijn.  

Maar om de tuin-, land en bosbouwsector tegemoet te komen, die een drastisch tekort aan werknemers hebben tengevolge van de coronacrisis, heeft de regering beslist dat een tewerkstelling van tijdelijke werklozen in deze sectoren mogelijk is, en dit met behoud van 75% van hun werkloosheidsvergoeding.

13. Tewerkstelling van asielzoekers

Asielzoekers krijgen toegang tot de arbeidsmarkt voor zover zij een aanvraag hebben ingediend bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. 

14. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van korte duur mogelijk in crisissectoren

Normaal gezien wordt de mogelijkheid om opeenvolgende contracten te sluiten van bepaalde duur  arbeidsrechtelijk beperkt.  

De regering heeft ingevolge de coronacrisis beslist om deze regel te versoepelen door korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in de kritische sectoren voor een periode van drie maanden en een mininimum van 7 dagen mogelijk te maken.  

15. Terbeschikkingstelling van werknemers aan derden versoepeld

De mogelijkheid om werknemers ter beschikking te stellen van derden wordt zowel in België als Europa arbeidsrechtelijk strikt gereglementeerd.  

Maar de regering heeft ingevolge de coronacrisis beslist om deze regels te versoepelen met betrekking tot de terbeschikkingstelling van werknemers aan werkgevers in de zogenaamde “kritische sectoren”.  

16. Specifieke steunmaatregelen voor sectoren in moeilijkheden en de horeca-sector

Er zijn vier specifieke steunmaatregelen genomen voor sectoren in moeilijkheden, waaronder de Horeca, om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten. Het gaat om:

 • Een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31 augustus 2020 en verlengbaar tot en met 31 december 2020;
 • Tegelijk een verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2020.
 • Om de financiële situatie van de horecazaken te verbeteren, wordt de btw op alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 31 december 2020 verlaagd tot 6%;
 • In zwaar getroffen sectoren die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid, werd een akkoord bereikt om de komende drie maanden een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing toe te kennen. Dat zal ook een stimulans zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

17. Maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht

De federale regering en de tien partijen willen een positieve dynamiek creëren, allereerst en prioritair voor de mensen, maar ook voor de  economische activiteit van ons land. Bij deze maatregelen zit onder meer:

 • Een consumptiecheque van 300 euro, gericht op de zwaarst getroffen sectoren. Die kan door de werkgever worden toegekend voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector enz. Deze cheque is 100% aftrekbaar en belastingvrij.
 • Extra steun van 6 keer 50 euro per maand voor leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een IGO (inkomensgarantie voor ouderen).
 • Elke inwoner van dit land zal kunnen genieten van een rail pass (NMBS) met 10 ritten die geldig is van 1 juli tot en met 31 december. Het supplement om een fiets mee te nemen op de trein, wordt tijdelijk geschrapt.

Daarnaast komt er extra steun voor de OCMW’s door middel van een verdere tijdelijke verhoging  van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15 procent.

Regionale steunmaatregelen vindt u door hier te klikken 

Het spreekt voor zich dat wij u met raad en daad kunnen bijstaan om vooreerst uw rechtspositie te analyseren en verder te overwegen welke actie u kan of moet ondernemen. U kunt ons steeds bereiken via het nummer 02/747 40 07 of via CoronaTaskforce@seeds.law.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Sidney Van Ommeslaghe

Sidney Van Ommeslaghe

Senior Counsel
Toon Delie

Toon Delie

Senior Associate
Tracy Enta

Tracy Enta

Associate
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Associate
Imad Touil

Imad Touil

Associate
Yousra Aberike

Yousra Aberike

Associate