Corona update - regionale steunmaatregelen

Update op 24 april 2020

News

Ook op regionaal niveau werd beslist om welbepaalde ondernemingen te steunen in de strijd tegen het coronavirus.  

U moet uw activiteit stopzetten, onderbreken of uw omzetcijfer, uw cliënteel, aantal bestellingen is gedaald omwille van de crisismaatregelenWat doen de regionale overheden voor uw onderneming?" 

1. Premies aan ondernemingen die moeten sluiten.  

"Heb ik als onderneming recht op enige vorm van compensatie?"   

1.1. De Vlaamse Corona hinderpremie 

Het Vlaams gewest betaalt een premie uit aan ondernemingen die ingevolge de overheidsmaatregelen volledig moeten sluiten, dan wel slechts in het weekend moeten sluiten.   

De ondernemingen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken (zoals cafés en restaurants bijvoorbeeld) krijgen een premie van € 4000 voor de eerste 21 dagen. Daarna ontvangt de onderneming € 160 per extra gesloten dag.  

De ondernemingen die slechts tijdens het weekend gesloten moeten worden krijgen voor de eerste 21 dagen een premie van € 2.000 EUR en voor elke dag extra erna € 160. 

De hinderpremie wordt slechts toegekend aan ondernemingen/ zelfstandigen die een fysieke locatie hebben in het Vlaams gewest. 

Wie komt in aanmerking? 

 • Zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Zelfstandigen in bijberoep die omwille van de hoogte van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen moeten betalen als zelfstandigen in hoofdberoep.  
 • De ondernemingen met werkende vennoten of minstens één voltijdse RSZ-ingeschrevene in dienst.  
 • De VZW’s indien ze minstens één voltijdse RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.  

De ondernemingen moeten zich in een actieve toestand bevinden volgens het KBO. De andere niet-actieve ondernemingen worden uitgesloten (de failliet verklaarde ondernemingen bv.) 

Let op! de premie  wordt niet toegekend per vestiging maar wel per onderneming.  
Voor ondernemers uit de horecasector is een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel op voorwaarde dat ze per uitbatingszetel minstens 1 voltijds ingeschreven werknemer hebben. 

De aanvraag moet ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode gebeuren aan VLAIO, dus ten laatste op 5 mei 2020.

VLAIO lanceerde een tool voor de aanvraag van de hinderpremie, die u vindt op www.vlaio.be/coronahinderpremie.

1.2. De Waalse premie van € 5.000 of 2.500  

De Waalse regering geeft € 5.000 aan de ondernemingen die ingevolge de overheidsmaatregel verplicht moeten sluiten en die deel uitmaken van één van de volgende sectoren:  

 • Horeca-sector  
 • Sector van de huisvesting  
 • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
 • De kleinhandel  

€ 2.500 wordt toegekend aan de ondernemingen die niet volledig moeten sluiten maar hun openingsuren moeten aanpassen.  

De procedure voor de aanvraag moet nog bepaald worden en de eerste aanvragen zullen pas mogelijk zijn vanaf 27 maart 2020. 

1.3. De Brusselse eenmalige premie van € 4.000 of 2.000 

Ondernemingen die naar aanleiding van de corona-overheidsmaatregelen verplicht moeten sluiten en die tot één van de hierna genoemde sectoren behoren krijgen een eenmalige premie van 4.000 euro:  

 • Horeca;
 • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;  
 • Kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkelsde dierenvoedingswinkels, de apotheken, de krantenwinkelsde tankstations en leveranciers van brandstoffen;
 • Recreatie- en sportactiviteiten;
 • Kapperszaken

Voor meer informatie en aanvraag van de premie, klik hier

2. Compensatiepremie

2.1 Compensatiepremie in het Vlaams Gewest

Deze compensatiepremie is in het leven geroepen voor de ondernemingen die geen recht hebben op de hinderpremie (omdat ze niet verplicht moeten sluiten) maar door de coronamaatregelen hun omzet stevig zien dalen.

Deze compensatiepremie bedraagt:

 • 3.000 € voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had van minstens 13.993,78 €; en
 • 1.500 € voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen 6.996,89 € en 13.993,78 € en geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking;

Deze premie is aan een hele reeks voorwaarden verbonden:

 • Het omzetverlies moet minstens 60% zijn in de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar;
 • Het gaat over de geleverde prestaties; de datum van facturatie is in principe niet van belang;
 • starters, die hun activiteit aanvatten voor 12 maart 2020, kunnen ook aanspraak maken als ze een omzetdaling van 60% hebben ten opzichte van het neergelegd financieel plan;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere actieve exploitatie- of uitbatingszetels per onderneming zijn in het Vlaams Gewest. Je dient slechts één aanvraag in per onderneming;

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

 • Zelfstandigen in hoofd- of bijberoep:
  Een zelfstandige in bijberoep wordt gelijkgesteld met een zelfstandige in hoofdberoep wanneer hij in 2019 een beroepsinkomen heeft van minstens 13.993,78 €.
  Een zelfstandige in bijberoep wordt gelijkgesteld met de zelfstandige die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 € en 13.993,78 € en geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking
 • Vennootschappen, buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut, met minstens één voltijdsequivalent werkende vennoot of bij de RSZ ingeschreven personeelslid;
 • Verenigingen met een economische activiteit met minstens één voltijdsequivalent bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

De onderneming moet op 14 maart 2020 in de KBO een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben. 

Enkel de volgende activiteiten komen in aanmerking voor de compensatiepremie (de nacecodes staan vermeld in het besluit):

 • de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen getroffen worden;
 • de (para)medische beroepen en technische controle die alleen nog dringende interventies mogen doen;
 • de dienstenleveranciers die alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 • de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

De ondernemingen die niet in deze lijst voorkomen maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de coronamaatregelen, komen ook in aanmerking voor deze compensatiepremie.  

Holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen, activiteiten van hoofdkantoren en managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon ook bestuurder, vennoot of zaakvoerder is, komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

De compensatiepremie kan voor 30 juni aangevraagd worden bij het VLAIO.
Het omzetverlies van 60% moet aangetoond worden via een verklaring op eer, die bezorgd wordt aan VLAIO (die nog tot 5 jaar erna kan controleren).

2.2 Compensatiepremie in Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Ook de Brusselse regering heeft een principebeslissing genomen voor de betaling van een éénmalige compensatiepremie van : 

 • 2.000 € voor de ondernemers (met minder dan 5 werknemers) die niet verplicht moeten sluiten, maar belangrijk omzetverlies lijden. Die is bedoeld om ondernemers en micro-ondernemingen (met 0 tot 5 VTE) die hun activiteit door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aanzienlijk zien afnemen, te ondersteunen. Welke sectoren juist is nog niet bepaald. 
 • 3.000 € voor de exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 

Hoe die compensatiepremie precies toegekend zal worden, wordt momenteel nog bepaald.

3. De waarborgen om kredieten aan ondernemingen te faciliteren

"Wat met mijn lopende kredieten? Kan ik nog een bijkomende krediet aanvragen?"  

2.1. Uitbreiding van de Vlaamse crisiswaarborg  

De ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen sluiten omdat ze onvoldoende waarborgen kunnen bieden, kunnen tot 75% van hun verbintenissen laten dekken door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie. De corona-uitbreiding impliceert dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) in aanmerking kunnen komen hiervoor. De financiering van die openstaande schuld kan weliswaar slechts tot maximaal drie maanden worden gewaarborgd.  

De premie voor de crisiswaarborg is lager en bedraagt slechts 0,25% i.p.v. 0,5%. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Verder maakt de bestaande regeling het ook mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling 

Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling, neemt contact met de bank of leasingmaatschappij. 

De regeling loopt tot eind 2020.  

3.2. Wallonië: bevriezing van kredieten afkomstig van Waalse financiële instellingen + verstrekking van waarborgen 

Naast de bevriezing van de kredieten afkomstig van de Waalse financiële instellingen (SRIW, GROUPE SOGEPA, SOWALFIN, invests), zullen ook garanties worden versterkt teneinde de toegang tot kredieten te vergemakkelijken.   

SOWALFIN zal garanties verstrekken op bestaande kredieten die door banken verstrekt werden. SOGEPA zal de toegang tot kredieten vergemakkelijken door de kredietgaranties te versterken en de door de banken verleende kredieten te verdubbelen 

3.3. Het Brussels hoofdstedelijk gewest: toekenning van overheidsgaranties op bankleningen voor sterk getroffen bedrijven via het Brussels Waarborgfonds

Daarnaast zal finance&invest.brussels leningen toekennen aan een verlaagde intrestvoet aan horecazaken (met meer dan 50 personeelsleden) en aan de kernleveranciers van de horecasector. Finance&invest.brussels zal ook een moratorium toekennen op de kapitaalaflossing van de door haar toegekende leningen aan bedrijven van de getroffen sectoren.  

4. Het Brussels hoofdstedelijk gewest – taxi- en hotel-sector 

"Ik maak deel uit van de Brusselse taxi- of hotelsector? Wat is er voorzien?"

Het Brussels hoofdstedelijk gewest voorziet in specifieke maatregelen voor de Taxi-en de hotel-sector. 

4.1 Exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur

Het Brussels hoofdstedelijk gewest ziet, voor wat betreft de taxisector en voor het jaar 2020, af van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur.  

4.2 Toeristische logies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Voor wat de hotels betreffen, schaft het Brussels gewest de betaling af van de stadsbelasting voor het eerste semester van 2020.  

4.2.1 Belasting op toeristische logies 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een belasting op de inrichtingen van toeristisch logies verschuldigd voor de periode van bezetting van een logie. De belasting wordt gerekend per toeristische eenheid en per aantal nachten dat deze eenheid bezet wordt. 

Onder toeristische logie wordt verstaan "elk logie die op regelmatige basis of occasioneel tegen betaling wordt aangeboden aan toeristen voor één of meer nachten". Ook voor verhuur via Airbnb is dus deze belasting verschuldigd. 

Als toerist wordt éénieder verstaan "die in het kader van zijn privé- of beroepsactiviteiten minstens één nacht verblijft in een andere omgeving zonder er zijn woonplaats te vestigen en zonder (bij aanvang van het verblijf) de intentie te hebben om er meer dan 90 dagen ononderbroken te blijven". 

Per eenheid en per nacht is voor een "gewoon" logie een basisbedrag van € 0,0892 verschuldigd. Voor kampeerterreinen is dit basisbedrag € 0,0669 per eenheid van logies. Ook hier is het bedrag verschuldigd per nacht. Wanneer maximaal 5 eenheden van logies aan toeristen worden aangeboden in het onroerend goed waarin de exploitant gedomicilieerd is, dan geldt hetzelfde tarief als voor kampeerterreinen. 

Wanneer meerdere eenheden van logies een geheel vormen dat bestemd is om in zijn geheel te worden verhuurd, worden al deze eenheden van logies onweerlegbaar vermoed bezet te zijn door de toeristen die het geheel bezetten. 

4.2.2 Door wie te betalen? 

Deze belasting is verschuldigd door de exploitant van de betrokken inrichting van toeristisch logies, namelijk elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een inrichting van toeristisch logies exploiteert of voor wiens rekening dergelijke inrichting wordt geëxploiteerd. 

Voor elk verblijf dat aan een “toerist” wordt aangeboden, moet dus een belasting betaald worden door de exploitant, die op zijn beurt (gebruikelijk) deze belasting rekent naar de toerist. 

4.2.3 Steunmaatregel 

De Brusselse Regering heeft beslist dat de gewestbelasting op de inrichting van toeristische logies niet verschuldigd is voor de bezetting van logies door toeristen gedurende de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020. 

Voor deze periode zal er geen aangifte moeten gedaan worden van bezettingen,  noch zullen er rechtzettingen en ambtshalve inkohieringen gebeuren. Ook voorafbetalingen betreffende de voorziene periode moeten niet gebeuren. 

Kortom, voor de eerste helft van 2020 is er geen belasting op toeristische logies te betalen door de exploitant.  

De Brusselse Regering is er zich van bewust dat de huidige crisis de toeristisch logies erg treft en dat maatregelen noodzakelijk zijn om een economische catastrofe te voorkomen.  

Ondanks het feit dat we deze steunmaatregel toejuichen, stelt zich de vraag of deze wel vergaand genoeg is, daar de belasting ook maar verschuldigd is per bezette logie. De sector van het toeristisch logies is met name stilgevallen door de gezondheidscrisis, en als er geen bezetting is, is er ook zonder deze maatregel geen belasting verschuldigd. 

De Brusselse Regering heeft dit wel al gedeeltelijk trachten op te vangen door de vrijstelling uitwerking te geven vanaf 1 januari 2020, dus voor de lockdown, en (op heden minstens) te voorzien tot 30 juni 2020. Echter, er blijft dat deze maatregel onvoldoende is om deze zwaar getroffen sector uit de economische crisis te halen. 

5. Het Brussels hoofdstedelijk gewest: opschorting van de LEZ-boetes

Het betreft hier de boetes naar aanleiding van de "Low Emission zone"   

De boetes worden uitgesteld tot de eerste dag na de einddatum van de corona overheidsmaatregelen. De opschorting heeft betrekking op de voertuigen die sinds 2018 onderworpen zijn aan de regels betreffende de lage-emissiezone. Dat impliceert dat de oorspronkelijke datum van 1 april 2020 niet meer actueel is.  

6. De Vlaamse regering – versoepeling van de termijnen van de VLAIO-subsidies  

De begunstigde van één van de hieronder genoemde subsidies kan in overleg met VLAIO een versoepeling bekomen van de termijnen die ze in het kader van de onderstaande subsidies moeten naleven 

 • de Baekeland-mandaten;
 • Ecologiepremie+
 • ICON: subsidies voor coöperatief vraaggedreven onderzoek
 • Innovatiemandaten
 • Onderzoeksproject
 • Ontwikkelingsproject
 • Projectoproep Extended Reality (XR)
 • Strategische ecologiesteun (STRES)
 • Strategische Transformatiesteun (STS)
 • Thematische ICON-projecten

7. De Vlaamse regering – uitstel onroerende voorheffing

De Vlaamse regering heeft om te voorkomen dat ondernemingen liquiditeitsproblemen zouden ondervinden, beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing pas op te sturen in september 2020.  

8. Uitstel verkeersbelasting

8.1 Vlaamse regering 

De Vlaamse belastingdienst zal 4 maanden betalingsuitstel voor de jaarlijkse verkeersbelasting toekennen aan ondernemingen. 

De aanslagbiljetten zullen vanaf 26 maart verstuurd worden en voorzien in een betalingstermijn van 6 maanden in plaats van 2 maanden. Ook voor de reeds verzonden aanslagbiljetten betreffen met een betalingstermijn van twee maanden geldt de betalingstermijn van 6 maanden.  
 
Er worden dan ook geen nalatigheidsintresten aangerekend.  

8.2 Regering Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De betalingstermijn voor de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling met 2 extra maanden verlengd.

De Brusselaars en de Brusselse bedrijven krijgen dus 4 maanden de tijd om hun verkeersbelasting en, in voorkomend geval, de belasting op inverkeerstelling te betalen.

Dit geldt voor de aanslagbiljetten die verstuurd worden tot en met 30 september 2020.

9. Vlaamse regering – erf- en registratiebelasting

Verlenging termijn om te voldoen aan fiscale verplichtingen inzake de erfbelasting en de registratiebelasting  

De Vlaamse belastingsdienst voorziet in een tolerantieperiode” tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden, dit omdat de coronamaatregelen beschouwd worden als een situatie van overmacht.  

Gedurende deze tolerantieperiode worden geen belastingverhogingen opgelegd wegens de overschrijding van de aanvankelijke termijnen. 

10. Verschillende gemeenten schorten hun belastingen op

Verschillende gemeenten hebben besloten hun gemeentelijke belastingen op te schorten voor bedrijven. Raadpleeg in dit verband de website van uw gemeente om te zien of u al dan niet in aanmerking komt voor een dergelijk schorsingsregime.

De steunmaatregelen van de Federale Overheid vindt u hier.

Meer weten over dit onderwerp?

Contacteer onze experten of bel +32 (0)2 747 40 07
Leo Peeters

Leo Peeters

Partner
Koen De Puydt

Koen De Puydt

Partner
Alain De Jonge

Alain De Jonge

Partner
Toon Rummens

Toon Rummens

Partner
Leila Mstoian

Leila Mstoian

Partner
Ulrike Beuselinck

Ulrike Beuselinck

Partner
Aline Heyrman

Aline Heyrman

Senior Counsel
Sidney Van Ommeslaghe

Sidney Van Ommeslaghe

Senior Counsel
Toon Delie

Toon Delie

Senior Associate
Tracy Enta

Tracy Enta

Associate
Gloria Inés Delgado Villegas

Gloria Inés Delgado Villegas

Associate
Imad Touil

Imad Touil

Associate
Yousra Aberike

Yousra Aberike

Associate
Victoria from Seeds of Law

Victoria from Seeds of Law

Our virtual associate and spokesperson
Ann Vranken

Ann Vranken

Jurist & Head of Marketing